• RESCERT Nr zonnepanelen: 03319
 • RESCERT Nr warmtepomp: 04487
 1. Alle aanbiedingen en verkopen worden gedaan aan de hieronder bepaalde voorwaarden waarvan de koper verklaart kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden, behalve bij aangetekend schriftelijk protest binnen de drie werkdagen aan de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 2. De offertes worden gedaan zonder verbintenis en zijn beperkt geldig. Werken, goederen of materialen niet vermeld in de offerte worden aangerekend als een bijkomende levering of prestatie.
 3. De prijzen in de offerte vermeld zijn indicatief en bij prijsverhogingen van uurlonen of materialen zullen deze op de eindfactuur doorgerekend worden zonder dat deze verhoging, in hoofde van de koper, enig recht geeft om de bestaande overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
 4. De verkoper is niet verantwoordelijk voor laattijdige, onvolledige, onjuiste of gebrekkige leveringen van materialen of goederen door de leverancier.
 5. De leveringstermijn op de offerte vermeld, is louter indicatief. In geen geval kan enige schadevergoeding door de koper gevraagd worden wegens vertraging of late levering of uitvoering al evenmin als het verstrijken van de leverings- of uitvoeringstermijn aanleiding kan geven tot vernietiging van de bestelling. De verkoper dient minstens veertien dagen op voorhand verwittigd te worden wanneer de werken kunnen uitgevoerd worden en de koper dient er voor te zorgen dat de verkoper vrije toegang heeft tot het gebouw. Verloren uren kunnen aangerekend worden.
 6. Wanneer een PV-installatie niet kan worden opgestart de dag van plaatsing, door een gebrek aan stroom, of afwezigheid klanten, of door andere redenen veroorzaakt door de koper, wordt 150€ aangerekend om op een andere datum terug te komen om de installatie op te starten. De koper is gehouden een volledig geïnstalleerde werf ter beschikking te stellen van de verkoper. Het gebeurlijk uitvallen van de elektriciteit en de daaraan verbonden gevolgschade kan niet ten laste van de verkoper of installateur gelegd worden.
 7. Wanneer bepaalde, in de offerte omschreven, goederen of materialen niet meer voorradig zijn, kunnen deze door de verkoper door andere gelijkwaardige producten of materialen vervangen worden mits prijsaanpassing en zonder dat dit aanleiding kan geven tot het beëindigen van de overeenkomst.
 8. Alle goederen en materialen worden vervoerd op gevaar en risico van de koper. Averij, verlies, tekort of laattijdige levering zijn geen reden om de bestelling te weigeren of de factuur niet of slechts gedeeltelijk te betalen.
 9. Wij vragen al onze klanten bij plaatsing op schuine daken, een minimum van 8 dakpannen in reserve ter beschikking te hebben de dag van installatie, voor een leien dakbedekking zijn dit 16 leien.
 10. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade die zou kunnen ontstaan aan toestellen die geplaatst zijn zonder de richtlijnen van de verkoper of die niet gebeurden onder diens controle of van materialen die zich op de werf bevinden.
 11. Alle klachten dienen aangetekend verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper en dit binnen de drie dagen na levering, plaatsing of inwerkingstelling.
 12. Tijdensdeuitvoeringvandewerkenkunnentussentijdsefacturenopgemaaktwordenbijgrotereprojecten,ook al beantwoorden deze niet volledig aan de reeds uitgevoerde werken of leveringen.
  Elke tussentijdse factuur, niet op haar vervaldag betaald, machtigt de verkoper de verdere uitvoering en levering van werken, goederen en materialen uit te stellen tot na de betaling van de factuur, zonder dat enige schadeloosstelling kan gevorderd worden van de verkoper, die na de betaling van de factuur de werken zal verder zetten afhankelijk de mogelijkheden van zijn planning.

13. Allefacturenzijncontantbetaalbaaropdevervaldagopdefactuurvermeldenditopdemaatschappelijkezetel van de verkoper. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle niet betaalde facturen en geeft de verkoper het recht de lopende contracten, hetzij op te schorten, hetzij te verbreken, onverminderd het recht van de verkoper een schadeloosstelling te vragen van 20 % op de nog uit te voeren leveringen en prestaties.

 1. Elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125€ dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Het aldus verhoogde bedrag wordt verhoogd met intrest aan 1% per begonnen maand en dit vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten verbonden aan de invordering van de schuld, waaronder honoraria en kosten van advocaten, incassobedrijven en andere raadslieden.
 2. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.
 3. Deze voorafgaande bepalingen houden geen enkele beperking in van het recht van de verkoper, om in geval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
 4. Allenietbetaaldegoederenblijveneigendomvandeverkoperdiedezegoederengebeurlijkkanterugnemenop kosten van de koper, dit onverminderd het recht op schadevergoeding zoals onder punt 16 vermeld.
 5. Bijannulatievaneenbestellingnaaanvaarding,zelfsgedeeltelijk,behoudenwijzichhetrechtvooromaande klant een schadevergoeding aan te rekenen van [25%] van de prijs van de geannuleerde bestelling met een minimum van honderd euro (€ 100,00), onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals doch niet beperkt tot de kost der bestelde goederen en reeds geleverde prestaties.
 6. Enkelderechtbankenbevoegdoverdeplaatswaardemaatschappelijkezetelvandeverkopergevestigdis,zijn bevoegd om kennis te nemen van alle gebeurlijke betwistingen, betreffende de tussen partijen afgesloten overeenkomsten en leveringen, waarop enkel het Belgische recht van toepassing is.